Det här är UGL

Kort om UGL

UGL är i grunden en ledarskapsutbildning som vänder sig till alla som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och som vill hitta sin egen roll i dessa. Kursen har sitt ursprung i Försvarets grundkurs för blivande officerare: Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Idag är den en av Sveriges absolut mest populära ledarskapskurser inom både näringsliv och offentlig sektor.

UGL ger, på ett lätt och överskådligt sätt, dig en stor förståelse för vad som händer i grupper och hur du kan lära dig att upptäcka och hantera eventuella konflikter på ett tidigt stadium och därmed uppnå en högre effektivitet och arbetsglädje.

UGL-kursens form och upplägg

Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare. Kursen leds av två handledare, som är certifierade av Försvarshögskolan att leda UGL-kurser enligt UGL 2008. Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar på kursgård. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier under kurstiden.

UGL är en kurs för ”främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra. Deltagarna ska inte ha ett beroendeförhållande till varandra i sitt ordinarie arbete eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Utbildningsmetoden under UGL benämns ”upplevelsebaserat lärande” och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

För att kunna genomföra en UGL-kurs bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.

Skiljer sig olika UGL-kurser åt?

Det finns många olika arrangörer av UGL-kurser i Sverige. Vi på UGL utbildarna genomför alltid våra kurser enligt Försvarshögskolans riktlinjer, vilket till exempel betyder att det inte sker några obligatoriska förtester eller uppföljningsdagar.

Du kan också läsa mer om uglkonceptets kvalitetsäkring på Försvarshögskolans webb www.fhs.se.

Vad påverkar UGL-kursens kvalitet?

Det är främst nedanstående faktorer som vi noterat påverkar kvalitén på UGL-kursen.

  • Mångfald i grupper
  • Erfarenhet & kompetens hos handledarna
  • Genomarbetad värdegrund hos arrangören
  • Bra miljö under kursveckan
  • Deltagarens motivation/intresse

Mångfald i gruppen

Mångfald i gruppen innebär en bra mix av deltagare i gruppen. Både män och kvinnor, olika åldrar, olika befattningar, skiftande erfarenhet etc. Olikheter i gruppen berikar och ger varje deltagare fler intryck utifrån hur andra ser på olika fenomen.
Erfarenhet & kompetens hos handledarna: handledarna skall vara ett bra team och ha en egen erfarenhet av att arbeta i och leda personal. Detta ger en trygghet och stabilitet under kursveckan.

Erfarenhet & kompetens hos handledarna

Handledarnas nyfikenhet och intresse av att ta till sig ny forskning och erfarenheter inom beteendevetenskap är också central för att kursinnehållet skall hållas i ständig utveckling och kännas aktuellt.

Genomarbetad värdegrund hos arrangören

Vår egen värdegrund över hur vi genomför våra kurser skall vara ständigt aktuell och accepterad av alla handledare. Detta leder till att vårt förhållningsätt och de uppgifter vi använder under kursveckan är lika. Går du och en kollega vid två olika kurstillfällen kommer ni ändå kunna dela de flesta erfarenheter och uppgifter.

Under åren vi funnits har vi handledare byggt upp en värdegrund för hur en ugl-kurs bäst genomförs. Det är många faktorer, små och stora som påverkar helheten. Inte minst skall varje handledarpar ombesörja att varje unik individ och grupp får den bästa tänk bara upplevelsen under sin kursvecka. Detta är omöjligt att dokumentera och säkerställs genom vår långa erfarenhet och öppenhet i vår interna kommunikation. Det är också vårt ansvar som arrangör att driva utvecklingen, vara proaktiva och ställa krav/ komma med idéer till de kursgårdar vi anlitar.

Bra miljö under kursveckan

BVi har provat väldigt många kursgårdar under våra år och valt de där det finns de allra bästa förutsättningarna för att hålla en ugl-kurs. Mat, rum, lokaler, omgivningar, bemötande, tillgänglighet vid funktionshinder mm är viktiga faktorer som påverkar utfallet för dig
som deltagare.

Deltagarens motivation/intresse

UGL har sedan den skapades i Sverige och än idag förutsatt att varje deltagare har en egen motivation och intresse att gå kursen. Man kan inte tvinga någon att utvecklas så därför är detta absolut en av de viktigaste ingredienserna för att kursen som helhet skall bli bra.

För att upprätthålla och utveckla vårt kvalitetsarbete reviderar och uppdaterar vi alla dessa kriterieren gång per år. Vid detta tillfälle medverkar all personal